Skoolgelde 2020

PRE Gr R – Skoolfonds 2020

 • Jan – Nov – R830.00 (Totaal – R9130.00 per jaar)

Gr R – Skoolfonds 2020

 • Jan – Nov – R830.00 (Totaal R9130.00 per jaar)

Gr 1- 7 – Skoolfonds 2020

 • Jan – Nov – R760.00 (Totaal R9120.00 per jaar)
 • Skriftelike kennis moet gegee word anders is u verantwoordelik vir die volle bedrag.
 • Alle gelde is streng vooruitbetaalbaar op die 1ste van elke maand en word daar geen reëlings of subsidie toegestaan nie. Skoolfonds kry voorkeur en daarom moet u skoolfonds eers op datum wees, voordat enige paaiemente op enige van die bg. dienste geneem sal word.
 • Paaiemente word bereken en is betaalbaar selfs gedurende vakansies, asook wanneer u kind afwesig is. Geen afslag is van toepassing nie.  Die laaste paaiement is betaalbaar op 7 November.
 • Indien u rekening nie teen die 7de van elke maand betaal is nie, sal alle dienste gestaak word, totdat agterstallige gelde op datum betaal is. U sal ‘n oproep of ‘n amptelike brief vanaf die skool ontvang wat u in kennis stel dat u kind nie meer by die betrokke onderneming ontvang sal  word nie.
 • Sodra ons die dienste gestaak het, word die personeel dadelik in kennis gestel om nie meer die kind te ontvang nie en die rekening word ontkoppel. U bly verantwoordelik vir die uitstaande gelde en indien u dit weer op datum sou betaal en wil voortgaan met die dienste moet u  weer van voor af kom aansoek doen by die kantoor vir toelating.
 • Skoolgelde is betaalbaar soos bepaal in Artikel 39 van die SA Skolewet en vasgestel en bepaal deur die beheerliggaam en goedgekeur is op die jaarlikse uerbegrotingsvergadering. Die volle uitstaande skoolgeld onmiddellik opeisbaar en betaalbaar word indien enige paaiemente nie teen die 7de betaal is nie.
 • Slegs skriftelike reëlings word by die Finansiële kantoor aanvaar. Rekeninge uitstaande vir 90 dae (3mnde) word oorhandig en is u aanspreeklik vir alle regskostes en rente teen 15.5% per jaar, maandeliks vooruitbetaalbaar en gekapitaliseer op alle agterstallige bedrae, insluitende regskostes. Die skuldeiser sal geregtig  wees om by die toepaslike Landdroshof aansoek te doen vir vonnis teen u, kragtens die bepalings van Artikel 57 van die Wet op Landdroshowe, Wet 32 van 1944 en ‘n besoldigingsbeslagleggingsbevel teen u werkgewer uitgereik mag word.
 • Daar is geen afslag indien u rekening vroeër vereffen word nie. Skoolgelde is oor 11 mnde vooruitbetaalbaar en die laaste paaiement op die 1ste November.
 • Volgens familiereg, is albei ouers/voogde gesamentlik aanspreeklik vir die betaling van skoolgeld, ongeag hul huwelikstatus, onderhoudsreëlings of hofbeslissings tussen partye. In die geval van wanbetaling van skoolgeld, sal beide ouers deur die skool gedagvaar word.
 • Kragtens Artikel 40 en 41 van die Suid Afrikaanse Skolewet, mag die skool betaling van die verpligte skoolgeld afgedwing.
 • Inligting rakende die rekening sal slegs aan die direkte rekening houer(s) (ouer(s)/voog(de) gegee word.
INSKRYWINGSVORM 2020 – KLIK HIER

BANKBESONDERHEDE:

 • Laerskool Fochville
 • ABSA BANK
 • Takkode 632005
 • Tjekrekeningnommer 1610320178
 • Verwysing – REKENINGVERWYSING OP STAAT PLUS VAN VAN KIND
Scroll to Top